ÇUMRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI

 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1-
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları
-Matbu Dilekçe ,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.
 
Karar 15 Gün
 
İnfaz 5 Gün
2-
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,

3-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.
15 Gün
3-
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
30 Gün
ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
 
4-
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
Kapıdan Satış Müracatı
1-Sözleşme
2-Sözleşmeden Cayma Talebi Yazısı (7 gün içinde)
3-Posta Gönderim Belgesi
4-Posta Alındı Belgesi
Ayıplı Hizmet Müracaatı
1-Hizmete İlişkin Fatura
2-Sözleşme
3-Sözleşmeden Cayma Talebi Yazısı (30 gün içinde)
4-Posta Gönderim Belgesi
5-Posta Alındı Belgesi
Mala İlişkin Genel Müracaatlar
1-Ürün Faturası
2-Garanti Belgesi
3-Ürün İnceleme (servis) Belgeleri
90 gün
5-
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- Ruhsat Sahibinin/Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi
3-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatının tasdikli fotokopisi (Belediye Bşk.dan)
4-Vergi levhası (belge fotokopisi)
5-Ticaret Sicil gazetesi ilgili sayfası (şirketler için)
6-Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından onaylı içerik filtreleme programı (belge fotokopisi)
7-Telekominilasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi
8-Kamera Kayıt Sistemi kurulduğuna dair belgeler.
15 gün içinde sonuçlandırılır.
6-
“Apostille” tasdik şerhi
Apostiltastik şerhi istenen belgelerin ilçemize bağlı idarelerden alınmış olması istenir.
5 dakika
7-
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
Dilekçe.
1 Ay
8-
Muhtaçlık Kararı
1-     Dilekçe
2-     Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
30 Gün
9-
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1-Matbu Dilekçe,
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
15 gün
10-
Bakım Belgeleri (Yurtdışında yaşayan vatandaşların yakınları için)
Yurtdışı Bakım Belgesi Formu (Muhtar onaylı)
5 dakika
11-
Görev Belgesi (Belediye Başkanları, Köy ve Mahalle Muhtarları)
Dilekçe
10 dakika